zaterdag 1 juni 2013

SLAVERNIJ-herdenking

SLAVERNIJ = meer dan een ZWARTE pagina;
In de Gouden Eeuw was het de rode draad.
Met miljoenen winsten honderden jaren.
Lang niet alleen in Suriname... 
En waar is dat geld heengegaan?!?!?!

Keti Koti maand is begonnen! 
Een maand vol vierende herdenking. 
Met mainstream natuurlijk sterke nadruk op het officiele gebeuren. Koning komt ook met gevolg: Asscher, Van der Laan en de voorzitter van het NINsee de heer Eddy Campbell zijn aanwezig. Ik verwacht excuses van W.A. want daarmee kan hij zich profileren als toffe koning en het is positief gezien niet minder dan terecht. Maar zijn er consequenties? Bedoel zowat de halve grachtengordel is goeddeels gebouwd met opbrengsten van slavernij-arbeid. 
Deze kaart geeft alleen een weergave vd pande n waarin slavenhandelaren woonden aan het einde van die hele periode, toen slavernij al over het hoogtepunt heen was want vanaf 1814 was (mede onder buitenlandse druk) de transatlantische slavenhandel door NL afgeschaft.
Ook is hier veel land ingepolderd met daarmee betaalde droogmolens. Dit roept bij mij de VRAAG op: wiens eigendom is dat dan? Van de slavendrijvers cq degenen aan wie zij het overdeden? Of van degenen die de arbeid verrichten? Dit is een persoonlukke vraag. Sluit me aan bij de oproep van Van Der Laan dat er nader onderzoek dient te worden gedaan. Daar wringen zeker schoenen!

De fysieke slavernij wordt gepresenteerd als zwarte pagina of schandvlek in de geschiedenis. Volgens mij is het veel meer dan dat: het was de rode draad! Groot waren die miljoenen opbrengsten, HONDERDEN JAREN lang. Dat hoor je ampertjes op school en ook bij de viering van 400 jaar grachtengordel is er slechts marginale aandacht voor. Deze is er wel en daarmee kan men zeggen: we ontkennen het niet. Echter in mijn waarneming zijn de verhoudingen onbehoorlijk zoek. Om optimaal te leren van de lessen van het verleden dient er niet weggemoffeld te worden.
 
Wat exact wordt er herdacht?
Van de speciaal professioneel opgezette site http://www.herdenkingslavernijverleden2013.nl/, met enige nadruk van mij erbij:

Kernboodschap

"De geschiedenis van het slavernijverleden is nog lang niet uitgeschreven.  De gevoelens en betrokkenheid van nazaten zijn sterk en aanwezig. Herdenken is gedenken, is het (er)kennen van een gedeelde Nederlandse geschiedenis. Een gezamenlijk verleden dat niet vergeten mag worden. Het is de interpretatie en nabeschouwing van ons verleden met de herinneringen en tradities die we in ere houden.We vieren 150 jaar van verbroken ketenen en streven naar  een nieuwe toekomst zonder slavernij."

Laten we teruggaan en beginnen met DEFINITIE:
Wat tegenwoordig officieel moderne slavernij genoemd wordt is de oude fysieke slavernijpraktijk in de huidige tijd. Dit komt wereldwijd illegaal voor, er wordt gesproken over 27 miljoen mensen. Wat voluit officieel voorkomt zijn allerlei vormen van wat ik moderne slavernij noem, en dat zijn veel geavanceerdere vormen dan die met de zweep e.d. De betaalslaafstaat zou het genoemd kunnen worden die nu grimmiger aan het worden is met de euronachtmerrie die nog maar net begonnen is. Overal in het Westen lopen de staatsschulden alleen maar op. Alles moet betaald worden door het volk. De beloofde comfortzone wordt snel kleiner. Op wereldschaal bekeken is kapifalisme al veel langer helemaal geen mooi systeem met grootschalige (´legale´) grondstoffenroof (mede mogelijk gemaakt door vrijhandelscontracten) en lageloonlandarbeid. Het kapitalistige systeem is de werkelijke slavendrijver met het psychopatische allesoverrulende maximale winst dogma. De fysieke slavernij was hier een directe en duidelijke uiting van. De moderne vormen zijn voor velen lastiger te doorzien. Het wordt ook volop aangeprezen als vrijheid. Edoch kapitalisme is een pyramidespel met de winsten voor degenen in de comfortzone (zij maken het beleid) en de kosten voor degenen die arbeid verrichten. 

De slavernij gedefinieerd als het kwaad van de combinatie van vrijheidsberoving, dwangarbeid/uitbuiting, wreedheid en ontmenselijking is meer dan een schandvlek. Het is een fase binnen kolonialisme dat daarna (na 1863) nog vrijwel een eeuw doorging. Nederland, het slachtoffer van de zogenoemde Nazi's, ging zelf oorlogvoeren in Indonesie maar noemde dat "politionele acties". Schattingen spreken over 100.000 tot 150.000 dode Indonesiers. Suriname verwierf pas in 1975 onafhankelijkheid. Kolonialisme kan in breder perspectief gezien worden als een fase of onderdeel van kapitalisme. Kapitalisme zelf is m.i. de finale fase van een heel tijdperk van overheersing door externe autoriteit waarvan de middeleeuwse kerken en daarvoor de Romeinen eerdere fasen waren (elders gelden andere voorbeelden).

Op de officiele Keti.Koti.site:

Met het jaarlijkse Keti Koti Festival op 1 juli staan wij stil bij het verleden en kijken vooruit naar de toekomst, en vieren vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. Verbreding van kennis, verdieping van inzicht moet leiden tot een bundeling van krachten voor een gezamenlijke toekomst.
Sluit me hierbij aan, tenminste als de focus VOORTSCHRIJDEND INZICHT is en geen overdreven aandacht voor propaganda van alleen denkbeelden die de bestaande maatschappelijke (betaalslaaf-)orde ondersteunen en bijbehorende marginalisering van verderdenkenden. Voorbeeld hiervan zijn de gekleurde christenen die meestal spreken op officiele events en daar de focus op vergeving leggen. Een ander voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Anton de Kom lezing in het Verzetsmuseum. Hoe een voormalig vrijheidsstrijder gebruikt wordt om het huidige systeem te promoten.

Het Keti Koti Festival moet een nieuwe impuls geven aan de herdenkingen, rites en feesten die, soms jarenlang weggemoffeld zijn in buurthuizen en achteraarretjes.Het festival moet al deze initiatieven van alle betrokken groeperingen bijeenbrengen tot één gezamenlijk gedragen evenement.
Persoonlijk ben ik het hier helemaal niet mee eens. Tenminste in de huidige opzet waarbij de mainstream vrijwel alleen reclame voor de (grote) officiele evenementen brengt. Dan krijg je dus dat DE VERDIEPING ontbreekt. De focus zou behoren te liggen op het promoten en werkelijk fasciliteren van uitwisseling. ERKENNING en EDUCATIE. Maar dan een stap verder! Niet zozeer op propaganda van alleen een spijtbetuiging of  promotie van de zwarte bladzijde doctrine. Weggemoffeld in plaats van centraal staand. Hoewel dat zeker meer dan niks is. EN het festival  biedt de MOGELUKHEID om wat TOE te VOEGEN. Nodig jezelf uit dit verantwoord bewustwordingsbevorderend te DOEN. Pas achteraf ben ik deze overzichtslijst tegengekomen. Dat bedoel ik dus.

Het is de bedoeling te komen tot een herdenking en een viering met een festival dat niet alleen de direct betrokkenen maar uiteindelijk alle Nederlanders van iedere culturele achtergrond zal moeten aanspreken.
Lijkt me erg hoogdravend: iets dat iedereen zal moeten aanspreken nog wel. In de trend van een dag herdenken en dan weer verder. Niet dat je in een zeurende slachtofferrol moet blijven plakken, maar wat zijn de consequenties? HERSTELBETALINGEN WIE zal wat betalen... En aan wie? De daders en slachtoffers hebben inderdaad allen allang de aarde verlaten. Hoewel het idee voor de nazaten die ermee te maken hadden sympathiek lijkt, is het volgens mij onpraktisch. Het zou erop neerkomen dat de NL-bevolking (van nu, waaronder een vrij grote groep Surinaamse (e.a.) nazaten van slaven) dat zou moeten ophoesten. We zien in deze tijd dat de regering eigen koers vaart ondanks parlementaire democratie. In de tijd van de slavenhandel heerste de vorst nog soeverein, de winsten gingen naar de elite, dus is de NL bevolking daar dan verantwoordelijk voor? Los nog van dat er geen geld is. Dat doet echter niets af aan het belang van de berekeningen. Terwille van erkenning.  Laten we voorts vooral ook kijken wat er met het slavenarbeidgeld gebeurd is. De grachtengordel is ermee gebouwd. Er is bvb hier land mee aangelegd. VAN WIE is dat dan dus?! Ook dat is problematisch... Verder denk ik dat het DOWNPLAYEN van slavernij (aard, omvang en opbrengsten), zoals ik dat hieronder zal beschrijven, veroorzaakt wordt doordat de machtsstructuur (met bijbehorende arrogante manieren van denken) niet zeer wezenlijk veranderd is. Allen uitgebreider en gavanceerder geworden. Koning zit er nog steeds al heeft ie aan directe macht verloren. In een web met een hele kliek van officiele organisaties.

VERDERE UITWISSELING
Er is een officieel subsidie-afhankelijk instituut opgericht met de naam NiNsee = Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Informatie op hun site is soms verouderd. Zo staat er over het Keti Koti festival verouderde info op en geen grote overzichtslijst van vele KK-evenementen zoals hier.
Maar wat ik vele malen kwalijker vind is het marginaliseren van meer kritische kijk. Zo staan er in de LITERATUURLIJST wel 3 boeken van Piet Emmer, hoogleraar te Leiden met misleidende kolonialistische theorien over slavernij. En dan 1 minder belangrijk werk van mensen als Sandew Hira en Ewald Vanvugt. Rutte en Willem-Alexander ontvingen trouwens beiden een opleiding op de Universiteit van Leiden.

Sandew Hira heeft een zeer interessant betoog "DECOLONISING THE MIND" geschreven/verteld en er is ook een ONLINE PDF VERSLAG van een uitwisseling met Prof. Dr. Walther Donner, een Surinamer nota bene. Zeer verhelderend!! Het komt erop neer dat deze Leidse kliek& Co. wat Hira "wetenschappelijk kolonialisme" noemt bedrijft. Het systematisch downplayen van aard, omvang en opbrengst. Zo probeert men aan te tonen dat de AARD van de slavernij een nogal marginaal "mild" verschijnsel betrof. Zie ook dit betoog dat dan natuurlijkerwijze beland op een actievoerende site. En laat die man ook een keer kwaad worden! Wel jammer dat zijn boek niet gratis helemaal online staat. Deze man ligt nu onder vuur vanwege o.m. zijn vergelijking van slavernij met de holocaust van Joden. Ik denk dat het zeer zinvol is deze gebeurtenissen breder te onderzoeken en daarbij met elkaar te vergelijken op overeenkomsten en verschillen. Wat dom/niet-slim/onhandig en jammer van Hira is om geen rekening te houden met de maatschappelijke gevoeligheid hieromtrent.

In de fase NA de slavenopstanden werd de slavernij milder, de slaafgemaakten kregen wat meer rechten en vrijheden maar waren nog steeds slaaf. Door systeemwetenschappers wordt dit feit overbelicht en misleidend aangegrepen om te verklaren dat de slavernij in de NL kolonien algemeen mild van aard was. Ter legitimatie wordt vaak gesteld dat er in de landen waar de slaven vandaan kwamen al slavernij was. Ik heb begrepen uit de dieptestudie "Afrika en de vloek van de natiestaat" dat dit juist vaak mildere vormen van slavernij betrof waarbij de slaven als deel van de familie werden beschouwd. En natuurlijk werd slavenjacht gestimuleerd door de handel, door het grootschalige opkopen door o.m. Nederlandse slavenhandelaren.
De volgende grote leugen gaat over de OMVANG. In slavernij geborenen worden niet meegerekend, alleen het aantal ingescheepte slaven. Dus schattingen dienen in nader echt wetenschappelijk onderzoek bijgesteld te worden. De laagste inscheepschatting is nu 11 miljoen. NL zou daarvan 5% hebben verhandeld, wat neerkomt op 550.000 slaven. Maar IN SLAVERNIJ zijn er tallozen geboren. Goede slaven want van jongs af aan konden deze afgericht worden. Deze zijn niet meegeteld. Stelletje wetenschoppers.
Als derde grote leugen worden vanuit dit academisch klimaat de OPBRENGSTEN als vrij schamel voorgesteld. Het zou ook berekend dienen te worden als percentage van het BNP. Al is er nu onderzoek dat al wat hoger inschaalt en wordt nader onderzoek toegezegd. Maar de slavenhandel behelsde maar een relatief klein deel van de opbrengsten! De grootste kluif was wat de arbeid die zij vervolgens leverden opbracht: de opbrengsten van de plantages. En er werd dus een hele economie mee aangezwengeld. Betreffende opbrengsten moeten we kijken naar alle kolonien, 'west' (via o.a. WIC) en 'oost'  (van 1600 tot 1800 de VOC, daarna de Staat alleen). Tussen 1815 en 1915 bedroegen alleen al de netto opiumbaten in de Archipel meer dan een miljard guldens volgens officiele cijfers in orginele valuta (zoals weergegeven in "Wettig Opium"). En dat was lang niet alles. Een monopolie claimen en met militaire macht handhaven kun je geen vrije handel noemen, vandaar dat ik dit ook onder slavernij-opbrengsten wens te rangschikken.
Door toenemende bezuinigingen in Indië nam het batig slot gestadig toe. Volgens de grondwet van 1815 gold: de koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de volkplantingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen. Daarmee kon deze besluiten wat er gebeurde met de Indische baten. In de periode 1830-1850 verscheen dan ook slechts een zesde deel daarvan als batig slot* op de begroting.
*batig slot = een deftig woord voor roof

2 Heel interessante boeken die bovenstaande leugens ontmantelen zijn:

Beide ontbreken, niet geheel verrassend, in de literatuurlijst van NiNsee. Maar waarom, kan je denken. Ze hebben toch een gekleurde directeur? Dat lijkt dan koek en zopie maar het gaat toch om het selectiebeleid en de manier waarop kennis gepresenteerd wordt (of niet dus). De afhankelijkheid van de subsidie leidt tot INKAPSELING BINNEN HET HUIDIGE SLAVERNIJ-SYSTEEM. Verkocht als vrijheid maar in de kern werkend vanuit DWANG. En dat is mijn definitie van SLAVERNIJ die ik plaats tegenover werkelijke VRIJHEID waarbij dan VRIJWILLIGHEID hoort.
De Staat als slavendrijver en als drugshandelaar. Eeuwenlang. Met telkens weer miljoenenopbrengsten. Dit boek is springstof voor scholen!
De HEERSERS (die zichzelf zien en presenteren als LEIDERS) leggen kransen en slaan zichzelf min of meer op de borst omdat ze slavernij toch maar mooi afgeschaft hebben.
het kransfilmpje

!Dit gebeurde echter NIET OP HUN VOORSPRAAK maar eigenlijk pas op het moment dat het echt minder rendabel begon te worden. Uiteindelijk een economisch motief. Zelf denk ik dat de abolitiebeweging een nodige tussenstap was om maatschappelijke druk op te bouwen. Maar zonder slavenopstanden en sabotage-acties was deze er nooit gekomen! De BASIS van de afschaffing lag dus in VERZET.

NOGMAALS: NIET OP HUN VOORSPRAAK: NA afschaffing van de transatlantische slavenhandel in 1814 door de verse koning mede onder internationale druk, werd onder auspicien van deze koning Willem 1 als staatshoofd EN als hoofd van de NHM (de voorloper van ABN-AMRO) in OostIndie het "Cultuurstelsel" afgedwongen. Dit betekende deels dwangarbeid, slavernij dus. De winsttaktiek was in Indie dus anders dan in Suriname e.o.

Nou wil ik Van der Laan, Rutte en kornuiten niet direct vergelijken met slavendrijvers maar wel degelijk definieren als heersers. Dat ze dit amicaal en naar beste kunnen doen, doet weinig af aan het feit dat het beleid dwanggedreven is.

Er wordt werk gemaakt van dit feest om het op z'n Neederlandsch te zeggen. Ikki draag K.K. een warm hart toe. Het is immer, zelfs innig gezellig daaro @ Oosterpark.4 Podia met grasvelden en programma, it's a big FREE FESTIVAL. Gratis: gelukkig maar want nu is het in principe voor iedereen toegangelijk, anders alleen als je genoeg geld bezit.
Gister een event dat ook niet in de propaganda van de stad staat in No Limit. Ik ging Low Profile. Niet als Jooker verkleed, wel aanspreekbaar. Tekst geschreven, die ik ging ronddelen.

SLAVERNIJ 

Slavernij: het tegendeel van vrijheid.
Bijna iedereen is tegen maar: hoe vrij ben jij?
Graag herdenking! We eren het verleden.
Het was  zeker niet niks, we respecteren het heden.
Eén juli 1863, na tientallen jaren druk
Zwichten de machthebbers, taktiek was gelukt.
Zwaar bevochten: intensief geweld.
Er waren geen rechten, zo straf was het gesteld.

Suriname werd eerder verkocht aan een bedrijf.
De West-Indische Compagnie, zo ging dat in die tijd.
JoOo, honderdduizenden slaven uit Afrika geimporteerd.
Niet gezien als medemensen, nee totaal gedenigreerd.
Met als legitimatie: de bijbel in de hand.
AFschaffing als een na laatste E.U.-land.
Want de koning heerste maar de omslag kwam
Door maatschappelijke druk en de Marrons-opstand.

Dankzij die strijd: uit met de buit!
Slaafbezitters kregen duiten en de slaven geen fluit?
Vaak ook nog gebonden aan een contract..
Dus de vrijheid was gedeeltelijk, och zo ging dat.
Standaard gegeseld, het begon met de zweep.
En na 300 jaar natuurlijk in mildere vorm doorge-evolueerd.
Vergeten en vergeven? Ik geloof er niet in.
Onthouden en vergeven: dat is meer naar m'n zin!
Het verleden helemaal erkennen en wellicht totaal vergeven.
Dat is het proces waarnaar ik blijf streven.

We zijn hier VERZAMELD
Medemensen, kom het beamen.
Hier zijn wij samen helemaal aangeland.
Zonder slavernij zat je nog in dat land! 
In Afrika: is dat goed?, is dat slecht?
Wat is het perspectief dat jij daarvoor hebt???
Herdenking om vrijheid te realiseren.
Maar hoe gaan we dat proberen?!

Houd je vast aan het verleden voor je identiteit?
Of kies je zelf, allang en breed, voor meer vrijheid!
Trek een spoor door naar het heden
Met vollediger bewustwording van het verleden.
Oog op de toekomst: wat is het gevolg?
Jo wat ga jij doen: wat is jouw rol?
Ben je afhankelijk van excuus of juich jij voor de grol
van de macht? Over jouw leven nu blijf je die volmacht
Aan een ander geven? Het is goed te overleggen!
Wat zijn de redenen om dit te zeggen?
             
Stuk voor stuk zijn wij vrij.
Dat geboorterecht hebben wij.
En er is wel een voorbeeld van macht aan de vrede:
Ghandi deed het, niet vergeten.
Incasseringsvermogen met pure compassie.
Precies het tegendeel dus van  machtsarrogantie.
   
Zwarte Piet, Zwarte Piet, wie krijgt hier die zwarte piet!
Zwarte Piet, Zwarte Piet, wie draagt schuld aan het verdriet?
En dan gewoon erkennen, maar eerst grondig onderzoeken.
In zo breed mogelijk perspectief: alle onderdelen, meer betrokkenen.En dan pas aan het eind van een bewustwordingsproces kunnen we eventueel vergeving plegen. Weigeren voortaan nog slachtoffer te spelen. En ook niet meer laten verleiden tot die daderrol. Ja toch? Daarom!

Zet grondstoffen tegen afbraakprijzen op de wereldmarkt;
Ingepakt in handelscontracten aan de orde van de dag.
Je mag hier niet eens vrij zonder I.D. rondlopen!
Zonder geld geeneens meemogen?
Geloof jij in het sprookje van de 'democratie'?
Jo, de officiele definitie is "constitutionele monarchie".
Men doet net alsof het beleid
Het beste is voor de burger maar het is beter voor het grote bedrijf.
Koopkrachtplaatje: wie betaalt de winst?
Loonslaaf: want belasting is verplicht!
De moraal van dAt verhaal = eén reclame-orgie?
Winstmaximalisatie als centrale principe...
En discriminatie: ik neem geen gok.
Wil geen slavendrijver spelen, wellicht beter als ik stop.
Eigen trots en onderdrukte woede!
Maak het vrij, ga het voelen.

Keti Koti, Keti Koti,
Keti Koti, jij bent uitgenodigd!
KETI KOTI, Keti Koti,
Geef je over of nemen we het over?
Nodig! Met MEEZIN
Presenteert Jooker deze spit.

En "vrijheid" evolueert: 
Hernieuwde definitie, wie doet er mee?
Op basis van ervaring in breder perspectief,
Vertaal naar het heden, eer het leven lief.
Goed kwaadschiks is uit de tijd:
Das wereldwijd al vaak gedaan, kijk waartoe het leidt.

"Baas" is Nederlands meest ge-exporteerde woord;
Oog op MODERNE SLAVERNIJ en zegt het voort.
Dus VRIJWILLIGHEID als basis voor het leven;
Met natuurluk evenwicht tussen geven en nemen.
Verbinding maken, ha vrienden-economie.
Want dat slavenarij-achtige geldsysteem is allang failliet!                                            Julius Jooker

Maar kwam  niet verder dan de deur. Daar stond een bord met daarop: "NO LIMIT; WELKOM" en ook de portier. Hij wou graag baas spelen. Zo'n man verveelt zich, hij is aan het werk en wil dan ook iets gedaan hebben. Daar haalt ie z'n voldoening uit, denk ik. Met daarin inbegrepen de programmering, het idee fixee in zijn hoofd: als het toneel begonnen is mag er niemand meer in. De zaal was vol. Maar had best aan de bar kunnen hangen. Maar alaaf, vond dat portierspelletje wel bij het thema passen. Hij bleef on-topic, maar ik mocht er niet in. Daarna ging ik in plaats van zieken precies het tegenovergestelde doen. Als ik wel was gaan zieken, zeuren enzomeer, dan had ie zichzelve nog vetter in zijn "ik ben de baas"-portiertrip kunnen uitleven. Daar had ik geen zin in en had gewoon een beter plan.

Zinvolle slavenarbeit. Heb alle peuken opgeraapt waarmee het bordes bezaaid lag. Er staat daar geen prullenbak. Knap belachelijk of simpelweg een gebrek want nu is op de grond gooien zowat de enige optie, het is de norm want vrijwel iedereen doet het. Sommigen vinden dat gezellig staan: de verbannen rokersruimte waarbij de peukenzooi dan een soort van vrijheidsbeeld voor moet stellen. Anderen vinden het toch goor maar mensen zijn meestal niet gewend elkaar daar op aan te spreken. Ikki was er gedreven zoet mee. Deed het dynamisch. Maar daarna weigerde ik mensen nog een hand te geven.

Kijk ook nar mezelf. Als ik harder gebogen had bij binnenkomst, met (groot) geld in het handje staande en meteen de plechtige belofte/ serieuze afkondiging uitend dat ik de zaal niet in zou gaan, compleet met oprecht smeken of ik alsjeblieft een drankje zou mogen bestellen, had ik mogelijk een kans gemaakt. Zwaar bevestigen in zijn rol zeg maar. De man reageerde nu gelijk vanuit z'n vooroordeel. En ging obstakel spelen. De baas. Als wraak wellicht voor mijn witte gezicht vanuit onbewuste gevoelens van onvrede. Ik liet het zo maar had hem misschien op het matje moeten roepen maar die lag er niet. Toen ie me niet binnen wilde laten ging ik puinruimen op straat. Alle rommel oprapen part 1. Ook dat paste niet in een standaard hokje in zijn hoofd. Dus ratelde hij zijn standaard reactie af: "je mag er niet in, het is afgelopen". Vertelde ondertussen toen hij ging roken wel over moderne slavernij. Dat vond ik zinvoller.

Later nogmaals geprobeerd, weer gebanned. Zei: "zet dat bord dan ook maar binnen". Is dit discriminatie? Vast! Want na mij zag ik een andere gast zo naar binnen lopen. Alleen kende hij die misschien al. Soort vriendjespolitiek deurbeleid.

Geen zin in gezeik. Hij was niet in de stemming. Ik boog niet voor hem. Hij keek me strak aan en ik knipperde ook niet. Maakte een constructieve KEUZE. Heb me buiten dus niet verveeld. Mijne tekst door het raam nar de producentenruimte gepasst. Kwam terecht waar ie op de plaats valt. Heb ze allemaal gericht gedeeld aan mensen die het in ontvangst namen. Ik strooi niet in het wildeweg. Ben geen flyergek: dat zie je vaak met flyers voor commerciele events waarbij iedereen een flyer gepushed krijgt en er dientengevolge al naast de uitdelers hele sporen op straat liggen.
Op het laatst liep deze portier weg naar z'n auto met jawel: de geldkist. Wilde nog steeds niet fokken dus bleef op respectabele afstand met de camera. Daarna liep ik naar hem toe en zei hem dat ik de tijd nuttig benut had en alle peuken weggevaagd had. Hij wist lekker niet wat ie moest zeggen. Tot slot gaf ik hem het laatste exemplaar van mijn Slavernij-Tekst. Het was de mislukte VIP-versie: die met extra kleur maar snel afgedrukt, met minder inkt dus en daardoor lastiger leesbaar. Had ie verdiend! No hard feelings. Ik vertel ook aan anderen wat er gebeurde en dat komt ook voor zijn rekening.

daar staat ie dan met zijn geldkoffer al is het een zeer vage foto.
De VIP-versie van de text:
NASCHRIFT (09JUL13):
Net naar Tula, the revolt geweest, draait nu in de bios. Kind of must see. Zou ook op scholen vertoond dienen te worden. In loving memorial of Jeroen Willems die een slavendrijver, een plantage-eigenaar met tot slaafgemaakten, speelt en kort na het maken van deze film op het toneel overleed. Gaat over de slavenopstand van 1795 te Curacao. Omdat Nederland overgenomen was door de Fransen, en zij de slavenhandel in 1794 hadden afgeschaft, vind Tula dat de slaafgemaakten (ik gebruik dit woord voortaan zo mogelijk in plaats van het woord slaaf) vrijheid verdienen. Dat wil ie aan de Gouverneur vragen. Zover komt het niet en dat feit is erg interessant. Hoe de verschillende lagen van macht hun eigen gang gaan, vanuit eigenbelang het systeem handhaven. Dit vormt een belangrijk deel van de werking ervan. Nothing´s changed really...
Als ie uiteindelijk in de rechtszaal voor de Gouverneur (Jeroen Krabbé) staat, zegt deze doodleuk: `waarom heb je het mij niet gevraagd?`. Tula kan dan niks meer zeggen, daartoe hebben ze zijn gezicht opgeblazen geslagen.

Toch valt er nog erg veel op de film af te dingen.Gelukkig is Sandew Hira er ook nog:
"Wat heeft Jeroen Leijnders van Tula gemaakt? Een lulletje rozewater, een zwakke man diegeen opstand en geen revolutie wilde, maar alleen maar een gesprek met de gouverneur. Hijhad geen organisatie opgebouwd, maar werd verrast door mensen die zich zomaar aanbodenom mee te doen met de opstand. De hele film door zeikt deze Tula maar steeds dat hij eengesprek wil met de gouverneur in plaats van een opstand en revolutie. Niks onafhankelijkheid. Niks organisatie. Niks goed voorbereide opstand."

Anyway, de extreem wrede straffen vormen BEWIJS dat de slavernij in de NL-kolonien helemaal niet mild van aard was. Alleen in de laatste periode toen het programmeren van de slaafgemaakten al zover gevorderd was dat gehoorzaamheid niet meer standaard met de zweep hoefde te worden afgedwongen. Het gaat om zo effectief mogelijk gebruik van geweld. Vandaar de gedwongen openbare lugubere executies met hoofdtentoonstelling erna. Ter afschrikking. Constant veel geweld gebruiken werkt contraproductief. Incidentele sterke afschrikking leverde meer op dus dat was het beleid.
Er is in ieder geval veel meer uitwisseling op gang gekomen. Met ook talloze kleinere events. Eentje uit m'n eigen buurt: de Bijlmerbieb. Een schoolproject met spoken word. Met daarbij kort en overzichtelijk belangrijke aspecten van deze illustere officiele geschiedenis.

Enkele onderzochte emoties. Even wat anders dan de geforceerd eenzijdige praatjes van Bijleveld (2009):
Mensen werden gebrandmerkt en geknecht maar hielden hun ziel.  Zij werden als mens niet gedefinieerd door hun onderdrukking, maar door hun veerkracht en trots, ondanks alles. De voorouders, die in de generaties van nu voortleven, waren niet vooral slachtoffer, niet vooral beklagenswaardig, maar vooral sterke overlevers.

 
 
 
 
 
 
Tot slot een aantal interessante boeken die tentoongesteld stonden in de expo van de bieb:
 
 
 
 
Hoe meer ik ervan weet, hoe zieker het blijkt. Lijkt logisch dit buiten beeld te willen houden maar wat leer je er dan van? Hoe ga je om met fouten? Op de ´religieuze´ manier: geen fouten willen maken en overtuigd zijn van het eigen gelijk. Als je fouten maakt, deze asap willen `vergeten en vergeven`, dus niet er open onderzoekend naar kijken en van willen leren. OF voortschrijdend inzicht juist als perspectief koesteren. Om zodoende open, oprecht en effectief te willen leren.