vrijdag 1 november 2013

Het ultieme Sinterklaas-artikel 1

Sint, de "kindafrichter" 
-waarnemingen van een ex-gelovige-
INTRO
Hij komt! Gezellig of niet, Sinterklaas is een openbaar nationaal complot van grote omvang. Wen er maar aan. Mensen vertellen dit sprookje klakkeloos door aan hun kinderen. Liegen is blijkbaar de norm, maar meer de macht der gewoonte. Zelfs een kwestie van sociale druk: het lijkt een onschuldig kinderfeestje, maar je mag het feest niet verpesten voor de anderen he; als je niet meeliegt ben je een spelbrekert. Maar het is een door volwassenen verzonnen feest met nogal wat ingebouwde leugens. Er is ook amper reflectie op de impact daarvan; afgeleid door het leuke van het feest. WAAROM! is Sinterklaas -op de gangbare manier gevierd- zo belangrijk in onze massaconsumensenmaatschappij?
Ook deze baby mag wel oppassen om de handjes niet vuil te maken
-1. POSITIEVE ELEMENTEN
Voordatik in afkraakstand lijk te gaan, wil ik de positieve kanten gretig benadrukken. Massaconsumensen, zoals ikzelf  er vroeger ook eentje was, zien meestal niets anders dan dit positieve, omdat dit deel uitmaakt van hun eigen ervaring en alleen daar de focus op ligt. Maar het is er wel! Daarover zometeen meer. Eerst positieve zaken:
+ AANDACHT voor elkaar, gezellig "heerlijk" avondje DELEN;
+ een SPEL met de kinderen (dat doen velen toch al zo weinig) spelen met magische insteek
+ de spirit van VRIJGEVIGHEID: {als je in sinterklaasstemming bent, kun je blijven kopen!}
+ elkaar WAARSPREKEN: expressie daarvan dmv RIJMelarij: als Sint of Piet naar keuze kun je van alles zeggen. Met creatieve kinkslag komt het hopeluk beter over
+ verdere stimulering/uitleving van CREATIVITIET: het maken van SURPRISES.
+ andere positieve GEBRUIKEN, zoals:
Een bijzonder gebruik op deze markten was het geven van een speculaasvrijer. Dat was een grote speculaaspop die met goudpapier en suikerglazuur versierd was. Deze poppen kon je aan iemand geven als liefdesbetuiging. Als een meisje de ‘claeskoek’ accepteerde, gaf ze daarmee aan dat ze de jongen ook wel een beetje leuk vond. De poppen fungeerden als een soort hylickmaker, een huwelijksmakelaar. Sinterklaas is niet alleen een heilige, hij is ook een hylickmaker, een koppelaar. Op Sinterklaas mochten jongens een meisje ten huwelijk vragen.   

Ik zeg U eerleuk: vroeger in mijn jongensjaren was SinterSjaak voor mij de leukste happyning van het jaar. Creatief uitleven met surprises en gedichtsels want daar was in de dagelijkse standaard schoolrealiteit weinig ruimte voor. De hele kamer vol gekleurd papier en kranten, lekkel chaotisch voor de verandering. Ik herinner me surprise-avonden met meer dan 100 kado’s (met z’n vieren: Sophie de moederkloek en de drie gebroeders). En uitpakken tot diep in de nacht. Compleet met gekke speurtochten, de nu verketterde zwarte piet creme (zelfgemaakt van nivea met norrit), de vele gedichten en rollen en rollen en nog meer rollen plakband. Later, weg van ouderlijk thuis, werd ik door een Surinaamse makka geconfronteerd met de deelwaarheid dat er ook een andere kant aan het Sintverhaal vastzat, hij zei namelijk: "Sinterklaas is een slavendrijver". Ik dacht gewoon: "verhip, je hep gelijk als je het zo bekijkt". Kon plaatsen wat ie zei.

Er zitten vele verschillende elementen in het Sinterklaasfeest. Vol overgenomen symbolen en met verder mooie namen en verhaaltjes eraan opgehangen, is Sinterslaap een openlijke soort samenzwering met psychelogische profielen van:
    
1. kindoctrinatie: het racistische element (al is racisme net als fascisme een erg beladen woord geworden). Maatschappelijke verhoudingen subtiel verherbevestigend. Geacht mee te spelen alstublieft. Want het is leuk voor de kleintjes.
2a.   opvoeding met de gehoorzaamheidsmoraal: wees braaf en gehoorzaam dan word je beloond. Met verleiding werkt tegenwoordig beter dan rechtstreekse tucht. Vroeger was er ook nog de roe, om wat extra angst aan te jagen. Bedoeld om de wil van het kind te richten op blind navolgen van regels. Maar dat was in 'de goeie ouwe tijd': toen zelfs het breken van de wil als opvoedkundig advies door de kerk en allerlei staatsgesteunde maatschappelijke organisaties gegeven werd:
2b.   geloof in en ontzag voor externe autoriteit = een der centrale dogma's van de oude wereldorde. Sint wordt gedefinieerd als degene die alles weet en oordeel zal vellen. Voor wie heilig ontzag gestimuleerd wordt.
2c.   verdere persoonlijkheidsprogrammeringsaspecten
3.     bevestigen materialistisch wereldbeeld met focus op KADO ipv AANDACHT.

De optelsom hiervan noem ik cruklinkend: kind-africhten. Ineens dook het woord op. Sint is me er eentje. Kinderen laten gehoorzamen om kado's te krijgen. Dat heet m.i. africhten in plaats van opvoeden. Opvoeden is in mijn definitie het met kwalitatieve aandacht begeleiden van het kind. Met emotionele aandacht en het leren communiceren vanuit de eigen groeiende bewuster wordende waarneming en ervaring. Met aandacht voor de evenwichtige wisselwerking van de eigen behoeftes (van het kind!) en openheid voor anderen. Leren samenwerken op basis van synchrone vrijwilligheid. Daarbij expressie van eigenheid stimulerend.

In plaats daarvan komt de focus dus te liggen op gehoorzaam regels volgen en daarvoor kado's krijgen. Een rol spelen en bijbehorend gewenst gedrag vertonen. Met vastliggende definities van goed en fout. Zo creeer je een soort klonen, afgerichte mensen. Hoewel ik Sint niet helemal wil afslijken, want ik hoor 'm ook wel eens aanmoedigen om het beste uit jezelf te halen. En doorspreken van gedrag met een kind kan goed door een persoonlijkere sint gedaan worden. Dat is mede persoonlukke invulling van een rol. Zo slecht schijnt dat niet, alleen waar doe je het voor?

Sinterklaas is dusniet alleen een KINDERFEEST ter ere van de kleintjes. Er was al de OFFICIELERE SCHEIDING tussen Sint voor de minimensjes en pakjesavond voor de ingewijden. Maar ook het kinderfeestgebeuren is zeker niet door kinderen verzonnen. De hier uiteengezette kwalijkere aspecten, zijn minder onschuldig dan het lijkt. Het is een vorm van persoonlijkheidsprogrammering. Deze schadelijke elementen worden doorgaans genegeerd. Er zijn er velen voor wie die Sinterklaas een uitgebreid feestleuke hobby is of aardige bijverdienste.


SINTKRITIEK wordt door goedgelovigen vaak als aanval gevoeld vanwege:
- de eigen overwegend (zeer) positieve ervaring, het warmhartige SINTERKLAASGEVOEL
- de neiging tot beschuldiging van actief racisme
- het tegenspreken van het idee dat Nederland een vrij en beschaafd land is

 

0. HERKOMST:
Na de gewelddadige overname van de lokale natuurvolken in Europa door de Romeins-Katholieke tandem, werden elementen uit de oude spirituele praktijken overgenomen als echo's van een zielvol verleden:
Door fundamentalistische christenen wordt heidens zeer ten onrechte als satanistisch gelabeled/ gestigmatiseerd. Terwijl heidens juist gebaseerd is op respectvolle directe interactie met de levende bezielde natuur. Ondertussen kennen deze officiele religies een eigen geschiedenis van veel bloederig geweld en onderdrukking van natuur en het direct spirituele. Toe maar! Deze genoemde en andere elementen zitten met interessante synchroniciteit blijkbaar in Sinteraap geintergreerd alsof hij deze representeert, maar dat is in werkelijkheid niet zo. Schokkender nog: er is sprake van een overname; deze elementen worden ge-exploiteerd. Sint is een rip-off! Met helpers die qua ROLinhoud ook wel associeren met oude rituelen maar qua VORM in onze versie valt er meer aan/over op te merken.

Religies (her-)schrijven de geschiedenis. Niet vanuit de moraal van openlijke (voortschrijdende) waarheidsvinding maar vanuit een elitaire machtspositie en bijbehorende religieuze leerstellingen. Je wordt geacht deze te leren en na te leven; niet zozeer bedoeld om ze als zodanig ter discussie te stellen, wel om ze te verdedigen.Wat Sint hiermee te maken heeft? Wel dat Christelijke kruis op de mijter heeft duidelijke herkomst.

Nicolaas was naar verluid een der aanwezigen op het Concilie van Nicea, waar o.a. teksten voor de bijbel door de kerkautoriteiten werden geselecteerd en en begin werd gemaakt met het definieren van dogma's
De heiligverklaarde Nicolaas was voorloper van Sinterklaas, al of niet helemaal officieel. Naar het schijnt was ie eerst heilig en vanaf 1970 niet meer. Hij werd dus vereerd en er waren verschillende vormen van volkse feesten in de middeleeuwen die ook zijn signatuur kregen.
In de loop der tijd werden er steeds meer verhalen rondom de figuur van Sint Nicolaas verzameld, aan deze figuur toegeschreven. Zo ging dat van oudsher met legendarische verhalen: ze werden steeds uitgebreider, aangevuld met nieuwe verhalen die erbij pasten. Zo bleef het een levende traditie. Tijl Uilenspiegel, Robin Hood en zelfs Jezus zijn andere voorbeelden van mythische figuren/archetypen. Het is dus dat de verhalen er qua spirit bijpassen, als het ware voortkomen uit de spirit van een specifiek figuur. Niet dat slechts 1 levend iemand dit allemaal precies zo beleefd zou hebben. Wel bedoeld ter inspirerend voorbeeld. Ja, ook dat heeft ie gedaan!

HERKOMST KADO'S
Ik wil niet flauw doen maar WAAR komen de kado's van Sint vandaan? Is het een goddelijke tovenaar? Zo word ie eigelijk gepresenteerd. Maar hoe gaat ie te werk? Hij propageert geven van kado's. Deze dienen GEKOCHT te worden. Zodat Hij ze kan weggeven. De kado's komen voor een groot deel uit Azie en China. Lekkel goedkoop, mede dankzij lageloonland-arbeid (= een paar dollar per dag). Sint is er voor, heb hem daar nog nimmer een onvertogen woord over horen orakelen. Pieter'bazen' voeren het werk uit. Zoals in de slavernijtijd de gang van zaken was! Sint collecteert alle EER in zijn staf en geeft de Pieten wat complimenten.


SOORTEN SINTERKLAAS  en Pietachtigen
Als cultureel verschijnsel zijn er Klazen en geachte aanverwanten in soorten en maten. Met allerlei HELPERS...  
Het is zeer interessant onderzoek. Maar dat een ZwartePiet-achtig figuur vaak in nog veel ergere variaties bestaat in andere culturen, betekent niet dat er in onze versie geen slavernijgerelateerde karikaturale (racistische) elementen zitten! En geef die negerman een roe met opdracht, dan is ie ook tevree dat ie pieterbaas kan spelen! Of is dit speculatie?

In een imago-gerichte cultuur is het niet vreemd dat elementen bij elkaar gesprokkeld worden. Middels associatie zoveel mogelijk betrokkenheid creeren. Ter ere van een maatschappelijke orde.  
we zijn er al vaker voor gewaarschuwd
En zo evolueerde Sinterklaas van RELIGIEUS SYMBOOL
naar KUL-TUREEL ERF-GOED...


1. KINDOCTRINATIE  
ZWARTE PIET: HOT OR NOT?!
"Zwarte Piet is rascisme" Een overdreven stelling
De maatschappelijke discussie is weer en hevig losgebarsten over wat wetenschappelijk gezien KINDOCTRINATIE genoemd kan worden. KINDOCTRINATIE betekent dat een bepaalde soort van stereotypering omtrent soorten mensen en hun onderlinge ongelijkwaardige relatie in de geest geindoctrineerd wordt. Navolgend doorgegeven, zoals het hoort. Kinderen krijgen het mee. Juist vanwege het speelse karakter in deze, is dit extra verraderlijk omdat het zo minder opvalt. Uit volle borst meegezongen. "Hee Zwarte Piet!" wordt ook vaak voor de grap gezegd of door een kind als onschuldige uitroep. Dan is het lastiger dit te ontkrachten, want je moet niet flauw doen. Het racisme is m.i. echter onbewust ingeprogrammeerd en vaak zelfs enigzins onbedoeld (bedoel de kinderuitroepen). Mensen kunnen zich hierdoor machteloos voelen staan, in de hoek gezet.

Mede dankzij de "Zwarte Piet is rascisme"-actie is er gelukkig meer maatschappelijke discussie ontstaan. Dat is een motor voor verandering anders blijft eindeloze herhaling een feit. Actie is echter niet helemaal nieuw, er waren voorlopers! Al in de jaren zestig was er het "Witte Pieten Plan" van mevrouw M.C. Grünbauer:
In 1987 werd er in Sesamstraat aardig uitleggend tegen Pino gesproken over mogelijke belediging. En deze foto is ook vele tientallen jaren geleden genomen:
In 2003 werd er namens nogal wat organisaties een PETITIE PIET aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een nogal onderschat onderdeel van de huidige manier van vieren is het onderhuidse rascisme in de figuur van Zwarte Piet. Om het scherper te definieren: met rascisme bedoel ik hier: de machtsverhouding van blanke/witte tegenover zwarte/gekleurde rassen. Zwarte Piet is een karikaturale neger, lijkend op een zogeheten "blackface". Zo werden negers gekleurde medemensen nog niet zo lang geleden vrij standaard geportretteerd. De tijdsgeest... hier vertolkt door ´onze eigen´ Mary Smeervaas. En Kuifje wordt aangevallen over racisme, maar Suske &Wiske zijn er een periode lang knap constant in geweest, naar de maatstaven van nu. Check bvb DE VLIEGENDE AAP. In strips is dat beeld doorge-evolueerd, Zwarte Piet is blijven hangen. Hoewel die ook al updates kreeg.
 

Tijd voor mijn serieuze STELLING:
Degenen die Zwarte Piet met verve verdedigen, geloven ook dat het wel meeviel met de NL-slavernij. Dat gaat volgens mij in een moeite door. Zwarte Piet wordt gepromoot en op school hoor je amper wat over slavernij. Tegenwoordig wat meer, maar nog steeds wordt er aan downplay gedaan qua aard, omvang en opbrengsten.

DOOR NAR DEEL 2